Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-02-23

Pågående forskning

RiksSår utgör en kunskapsbank för forskning och RiksSårs data används i flera pågående forskningsprojekt för att förbättra sjukvården för patienter med svårläkta sår.

PePP - förebygga återfall i svårläkta sår

I detta projekt undersöks hur patienter upplever sin behandling och tiden efter att såret har läkts. I projektet utvecklas också en patientriktad egenvårdsplan, PEPP, och den valideras utifrån både patient- och personalperspektiv med syfte att minska såråterfall bland patienter med venösa besår inom primär- och hemsjukvården. Projektet genererar ny kunskap om kvalitet och kontinuitet i arbetsprocesser genom att göra det vi gör idag inom sårbehandling mer personcentrerat. Fyra studier är publicerade från projektet och resultat har presenterats på EWMA 2023. Projektet är slutredovisat jan 2024

https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-en-samskapande-losning-for-en-personlig-egenvardsplaneringsprocess/

samt en ref: Rosenburg M, Fagerström C, Tuvesson H, Lindqvist G. Daily life after healing of a venous leg ulcer: A lifeworld phenomenological study. Int J Qual Stud Health Well-being. 2022 Dec;17(1):2054080. doi: 10.1080/17482631.2022.2054080. PMID: 35306967; PMCID: PMC8942520.

Kontaktperson: Cecilia Fagerström cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se 

 

Livskvalitet hos patienter med svårläkta sår

En nationell utvärdering av sårpatienternas livskvalitet genom att jämföra kända kliniska utfall som indirekt kan påvisa livskvalitet hos slumpvist valda enheter i primärvården, SÄBO, hemsjukvården och specialistenheter i alla regioner i Sverige. Målet är att täcka 10% av samtliga patienter med svårläkta sår i Sverige, dvs 4000 patienter.

Om studien-Livskvalitet för patienter med svårläkta sår

 Ref: Öien RF et al. Quality of life in patients with hard-to-heal ulcers.

Kontaktperson: Rut Öien rut.oien@rikssar.se