Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-03-22

Pågående forskning

RiksSår utgör en kunskapsbank för forskning och RiksSårs data används i flera pågående forskningsprojekt för att förbättra sjukvården för patienter med svårläkta sår.

PePP - förebygga återfall i svårläkta sår

I detta projekt undersöks hur patienter upplever sin behandling och tiden efter att såret har läkts. I projektet utvecklas också en patientriktad egenvårdsplan, PEPP, och den valideras utifrån både patient- och personalperspektiv med syfte att minska såråterfall bland patienter med venösa besår inom primär- och hemsjukvården. Projektet genererar ny kunskap om kvalitet och kontinuitet i arbetsprocesser genom att göra det vi gör idag inom sårbehandling mer personcentrerat. Två studier är publicerade från projektet och resultat kommer att presenteras på EWMA 2023.

https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-en-samskapande-losning-for-en-personlig-egenvardsplaneringsprocess/

samt en ref: Rosenburg M, Fagerström C, Tuvesson H, Lindqvist G. Daily life after healing of a venous leg ulcer: A lifeworld phenomenological study. Int J Qual Stud Health Well-being. 2022 Dec;17(1):2054080. doi: 10.1080/17482631.2022.2054080. PMID: 35306967; PMCID: PMC8942520.

Kontaktperson: Cecilia Fagerström cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se 

 

Livskvalitet hos patienter med svårläkta sår

En nationell utvärdering av sårpatienternas livskvalitet genom att jämföra kända kliniska utfall som indirekt kan påvisa livskvalitet hos slumpvist valda enheter i primärvården, SÄBO, hemsjukvården och specialistenheter i alla regioner i Sverige. Målet är att täcka 10% av samtliga patienter med svårläkta sår i Sverige, dvs 4000 patienter.

Om studien-Livskvalitet för patienter med svårläkta sår

 Ref: Öien RF et al. Quality of life in patients with hard-to-heal ulcers.

Kontaktperson: Rut Öien rut.oien@rikssar.se